Skip to main content

מסיבת פורים גן רוחמי
גן רוחמי רחלי שטרן

מערכת למסיבת פורים בה אפשר גם לומר את הפעילויות וכן לסמן סיימתי יכול לשמש כבסיס לכל מערכת

מערכת קבוצת תחושה
גן רוחמי רחלי שטרן

מערכת לשיעור בה אפשר לבחור פעילויות מתוך מגוון אפשרויות

עשר מי יודע
גן רוחמי רחלי שטרן

השיר המיתולוגי בהתאמה ללימוד קוביה

«1»